مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
1U Colo - 1U
1Amp/120V
/27 IPv4
10TB BW per month
100Mbps port

Custom Colo Full Cab - Colocation: Full Cabinet
Power: 1 Circuit 120V 20Amp
IPv4 Addresses: (/29 + /23) IPv4
Bandwidth: 200Mbps
Port: 1Gbps

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.129.52) وارد شده است.